• Wat is de definitie van ouderenzorg en wat wordt hier bedoeld?

  Wanneer uw instelling een aparte afdeling ouderenpsychiatrie heeft, kunt u dat hier aangeven. In overige gevallen hoeft u zorg voor ouderen hier niet te benoemen.

 • In detail beschrijven welke verblijfsdagen we precies willen weten, want alleen de geregistreerde zegt onvoldoende. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren bij afwezigheid van een cliënt?

  Het gaat om de geregistreerde verblijfsdagen volgens de codes opgenomen in bijlage F van de instructie bij het uitvraagsjabloon. Afwezigheidsdagen overeenkomstig de door de NZa gehanteerde definities behoren daar niet toe.

 • Het is nu niet helemaal duidelijk op welke manier dagbesteding moet worden aangeleverd. Kan hier een aanvullende toelichting voor komen?

  We willen hier de werkelijk geleverde uren dagbesteding weten, dus wat u heeft geregistreerd. Voor forensische zorg vragen we ook naar gefactureerde uren. In 2017 werd dagbesteding binnen de forensische zorg namelijk afgerond op hele uren. Dit zijn dan de gedeclareerde uren. U dient beide aan te leveren indien u beide beschikbaar heeft.

 • Bij bepaalde doelgroepen (LVB, fz) is het percentage verzuim onder medewerkers hoger. Dit is niet meegenomen in de productiviteit die door Ecorys is vastgesteld. Hoe wordt hiermee omgegaan?

  De productiviteitscijfers, waar verzuim onderdeel van maakt, worden niet opnieuw onderzocht in dit kostprijsonderzoek. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het onderzoek van Ecorys. Voor bijvoorbeeld de fz zijn aparte productiviteitscijfers beschikbaar in het Ecorys rapport, die worden ook gebruikt in dit onderzoek.

 • Als organisatie is soms sprake van overproductie. Hierbij is soms nog niet duidelijk of dit wel of niet wordt vergoed, waardoor dit bijvoorbeeld als misgelopen inkomsten (negatieve opbrengsten) kan worden meegenomen. Hoe moeten we dit meenemen?

  We vragen naar de daadwerkelijke geregistreerde activiteiten en de daarbij behorende kosten. Correcties op de opbrengsten kunt u meenemen in bijzondere baten en lasten en niet uitsluiten. Hierop vindt door de NZa een afzonderlijke beoordeling plaats.

 • Hoe moeten we omgaan met het beroep “Verslavingsarts”?

  Dit beroep wordt uitgevraagd in tabblad D1 en heet ‘Arts Verslavingszorg’.

 • In bijlage D van de invulinstructie voor instellingen staat geen toelichting bij de aantallen in de kolommen 4, 5 en 6. Wat wordt hier bedoeld met de aantallen?

  Het gaat hier om de productiviteit in aantal uren per jaar per beroepsgroep.

 • Jullie geven aan dat er nieuwe versies worden gepubliceerd, waarin fouten worden opgelost. Moeten we dan zelf de gegevens overzetten in een nieuwe versie?

  Nee, het is niet nodig om de gegevens over te zetten. Eventueel kan uw accountmanager de gegevens voor u overzetten of kunt u het zelf overzetten naar de versie met berekeningen die op 8 januari wordt gepubliceerd.

 • Een bezwaar tegen het vorige kostprijsonderzoek was dat de tarieven zijn gebaseerd op kostprijzen. Hoe gaan we daar nu mee om?

  In de afgelopen periode zijn er een aantal juridische procedures gevoerd tegen de tarieven ggz. In de uitspraak heeft het CBb onder andere geoordeeld dat de kwaliteit van de gegevens uit eerdere kostprijsonderzoeken onvoldoende is komen vast te staan. Hier is uitdrukkelijk niet geoordeeld dat de NZa de ggz-tarieven niet mag baseren op historische kostprijzen. In het huidige onderzoek blijft de NZa historische kosten als uitgangspunt nemen voor het vaststellen van tarieven.

 • Hoe ziet de planning er vervolgens uit met de aanlevering van de benchmarkrapporten?

  Na de aanlevering van de gegevens voor de kostprijzen vindt eerst de analyse plaats en vervolgens wordt de stap naar tarieven gemaakt door de NZa. Het benchmarkrapport wordt naar verwachting verstrekt rond mei 2019.

 • Wat levert gebruik maken van het aanleveren van profielinformatie via de DIS ons op?

  Dat u de profielinformatie niet apart nog hoeft aan te leveren.

 • Moet je rekening houden bij tabblad F opbrengsten met schadelastjaren?

  Nee, we gaan hier uit van de jaarrekening van 2017. Dit heeft het boekjaar als uitgangspunt.

 • Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot de pilot van het zorgclustermodel?

  Dat staat hier in principe los van en richt zich op de wijze van bekostiging van zorg. Wel houden we rekening met twee scenario’s in deze uitvraag: de huidige en mogelijke nieuwe bekostiging. Hiervoor worden ook gegevens uitgevraagd.

 • Controleert uw accountant ons persoonlijk of het proces aan de kant van het projectteam?

  Dit gaat inderdaad om de controle aan de kant van het projectteam en niet bij u als zorginstelling.

 • Ik vind de uitvraagperiode nogal kort. Waarom is deze zo vastgesteld?

  Er is teruggerekend vanaf de datum waarop de nieuwe tarieven moeten zijn vastgesteld. Ook is de expertgroep, waarin naast verschillende brancheverenigingen ook een aantal controllers van zorginstellingen zitten, betrokken. Aan iedere periode zitten voor- en nadelen. Gezien de planning richting 2020 is gekozen voor de uitvraagperiode december – januari. Een periode van 6 weken, exclusief kerstvakantie is als voldoende geacht om aan de uitvraag te kunnen voldoen.

 • Worden de ondersteunende beroepen uit de DBC-beroepentabel ook meegenomen in het onderzoek?

  Ja, alle beroepen worden meegenomen in dit onderzoek.

 • Vallen betalingen van buitenlandse verzekeringen ook onder het onderzoek? Geldt dit ook voor opbrengsten voor het verstrekken van medische informatie aan UWV en dergelijke?

  Betalingen van buitenlandse verzekeringen vallen niet binnen dit onderzoek. Alle opbrengsten worden wel uitgevraagd. Deze worden vervolgens gesplitst in opbrengsten uit productie binnen de ggz en fz, en in overige opbrengsten.
  De opbrengsten vanuit het UWV, bijvoorbeeld bij zwangerschap, worden als het goed is direct verwerkt in uw personeelsadministratie. Dat komt dan in de verzamelloonstaat te staan. Dit wordt meegenomen in de berekening. Wanneer u als zelfstandig ondernemer afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap, dan hangen de gevolgen daarvan af van uw situatie. Kosten voor waarneming worden meegenomen. Wanneer u geen productie heeft, dan kan dit ook niet worden meegenomen.
  Inkomsten uit werk voor het UWV, bijvoorbeeld voor het verstrekken van medische informatie, vallen buiten de scope van dit onderzoek. U kunt bij specifieke gevallen het beste contact opnemen met uw accountmanager om de situatie te bespreken.

 • Wat doet u met eigen vermogen in dit kostprijsonderzoek?

  Dit komt terug in de balans om de jaren 2016 en 2017 met elkaar te vergelijken, maar daar doen wij verder in de kostprijsbepaling niks mee.

 • De jaarrekening is niet in lijn met de aanlevering, want daar vallen de AGB-codes van twee nieuwe instellingen die zijn overgenomen ook onder. De accountant die gaat controleren kan dan beter het uitvraagsjabloon vergelijken met de consolidatiestaat. Is dat een optie?

  Ja, dan kunt u deze consolidatiestaat ook bij ons aanleveren.

 • Moeten we bij de gggz ook de zorg aan asielzoekers (RZA) meenemen?

  RZA valt niet onder de reguliere ggz financiering en valt daarom buiten dit kostprijsonderzoek. Je kunt dit meenemen als financieringsstroom ‘overig’.