Skip to main content

Questions & Answers

Dit is de Q&A (Questions and Answers) pagina voor het kostprijsonderzoek huisartsenzorg 2023. Hier plaatsen wij de antwoorden op de meest gestelde vragen. De komende weken zullen er naar aanleiding van de respons van praktijken waarschijnlijk vragen worden toegevoegd. Mocht uw vraag niet in de Q&A staan, kunt u altijd bellen of mailen.

Proces

Vraag 1: Hoe en wanneer neemt Sira Consulting contact met ons op?

In de eerste weken van het onderzoek probeert Sira Consulting alle huisartspraktijken te bellen. Omdat de accountmanagers niet beschikken over directe contactgegevens van medewerkers van de praktijk, kan het zijn dat uw accountmanager lang in de wacht staat bij de algemene nummers van de praktijken. Dit heeft ervoor gezorgd dat nog niet iedere huisarts telefonisch is gesproken. Wel is via de email informatie naar de praktijken gestuurd (dit kan het algemene mailadres van de praktijk zijn). U kunt altijd zelf naar de helpdesk bellen of mailen om uw telefoonnummer achter te laten, wij kunnen u dan sneller bereiken. Op de website bij ‘contact’ zijn ook de telefoonnummers van uw accountmanager te vinden.

Vraag 2: Waar kan ik de vragenlijst vinden?

De vragenlijst kunt u vinden op deze website onder ‘Handleidingen & downloads’. Het is ook mogelijk dat uw accountmanager de vragenlijst naar u of uw praktijk heeft gemaild. Heeft u afspraken gemaakt met uw accountmanager om de vragenlijst te laten voorinvullen? Dan ontvangt u de ingevulde vragenlijst zo snel mogelijk nadat alle benodigde gegevens door Sira Consulting zijn ontvangen (Zie vraag 8 voor een overzicht van de benodigde gegevens). U wordt vervolgens gevraagd de resterende gegevens zelf in te vullen en de vragenlijst te controleren.

Vraag 3: Wie vult de vragenlijst in?

De huisartsenpraktijk is verantwoordelijk voor het invullen van de vragenlijst. Om praktijken tijd te besparen, biedt Sira Consulting aan om de vragenlijst grotendeels voor de praktijk in te vullen. Daartoe heeft Sira Consulting een aantal documenten/gegevens nodig (zie vraag 7). Enkele gegevens dient de praktijk alsnog zelf in te vullen. Het gaat hier bijvoorbeeld om inschattingen van tijdsbesteding. Deze heeft een praktijk niet vastgelegd in de boekhouding en kan alleen door de praktijk worden ingevuld.

Vraag 4: Voor welke datum dienen praktijken de vragenlijst in te vullen?

De vragenlijst dient volledig ingevuld en gecontroleerd voor 23 oktober 2023 door Sira Consulting te zijn ontvangen. De praktijk is hiervoor verantwoordelijk.

Vraag 5: Hoe kan ik ontheffing aanvragen?

Wanneer u vanwege aantoonbare overmacht niet in staat bent om de gevraagde gegevens aan te leveren, bestaat de mogelijkheid ontheffing aan te vragen voor de verplichte deelname aan het kostenonderzoek.

Een ontheffingsverzoek betreft een gemotiveerd verzoek met de reden voor de aanvraag van de ontheffing. U kunt het verzoek, uiterlijk op 15 september 2023, per e-mail versturen naar: info@nza.nl, met als onderwerp ‘kostprijsonderzoek huisartsenzorg’. Na indiening van uw ontheffingsverzoek beoordeelt de NZa of de ontheffing wordt verleend. Zonder ontheffing bent u verplicht de gevraagde informatie binnen de gestelde termijn aan te leveren.

Vraag 6: Kan ik uitstel aanvragen?

Indien het voor u niet mogelijk is om de gevraagde informatie tussen 11 september en 23 oktober 2023 aan te leveren, kunt u met uw accountmanager overleggen wat wel een haalbare termijn is.

Vraag 7: Worden mijn kosten voor het invullen door de accountant vergoed?

Nee, u bent verplicht kosteloos gegevens aan te leveren. De LHV heeft wel een vergoeding beschikbaar gesteld wanneer u de vragenlijst heeft voltooid en van Sira hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Gegevens verzenden

Vraag 8: Welke gegevens dient een praktijk aan te leveren?

Als u ervoor kiest om de vragenlijst door Sira Consulting te laten invullen, kunt u het beste de volgende gegevens per e-mail aanleveren:

Jaarrekening van de praktijk uit 2022

Als de aangeschreven een maatschap is, moeten ook de jaarrekeningen van de individuele maten worden aangeleverd.

Als de aangeschreven praktijk onderdeel is van een kostenmaatschap/POT-overeenkomst dient ook deze jaarrekening/kostenspecificatie te worden aangeleverd.

Pensioenpremieoverzichten 2022 (zowel PFZW als SPH)

Personeelsgegevens:

  • Wie hebben er gewerkt voor de praktijk
  • Welke functie(s) hadden zij?
  • Wat is de financiële relatie (bijv. loondienst of inhuur via zorggroep)
  • Welke periode waren zij werkzaam (in 2022) en hoeveel uur per week hebben zij gewerkt.
  • Wat waren de personeelskosten (fiscaal loon, sociale las-ten en afgedragen pensioenpremies)

Vraag 9: Hoe moeten praktijken de opgevraagde gegevens aanleveren?

De opgevraagde gegevens dient u per e-mail op te sturen naar huisarts@siraconsulting.nl Ook zelf ingevulde vragenlijsten dienen naar dit e-mailadres te worden verzonden.

Vertrouwelijke informatie

Vraag 10: Hoe gaat Sira Consulting om met vertrouwelijke informatie?

Uw gegevens worden na de onderzoeksperiode, door het onderzoeksbureau verwijderd en geanonimiseerd aangeleverd bij de NZa.

Vraag 11: Kan ik personeelsgegevens ook geanonimiseerd naar Sira Consulting sturen?

Dat kan. Het is voor ons niet nodig om de namen en andere persoonlijke informatie van uw personeelsleden in te zien. Zolang er maar is op te maken dat het aparte individuen betreft.

Eigenverklaring

Vraag 12: Hoe werkt de eigenverklaring

Aan het einde van de vragenlijst is een eigenverklaring opgenomen. Deze kunt u printen, onderteken, inscannen en vervolgens retour sturen. U kunt ook een foto van uw handtekening in het document plakken.

De vragenlijst gebruiken

Vraag 13: Hoe werkt de vragenlijst?

De vragenlijst is een Excelbestand met verschillende tabbladen. Voor het invullen of controleren van de vragenlijst loopt u tabblad voor tabblad de vragenlijst door. Op elk tabblad staat een korte uitleg. Op deze pagina vind u het Webinar dat wij hebben opgenomen. In dit Webinar wordt u geïnformeerd over de opzet van het onderzoek en krijgt u uitleg over de informatie die u moet aanleveren.

Inhoud vragenlijst

Vraag 14: Moet ik in tabblad 3 zowel tabel 3.1 als 3.2 invullen?

Nee. Tabel 3.1 en 3.2 vragen om dezelfde informatie maar op een verschillend niveau. U kunt kiezen welke voor u het makkelijkst is om in te vullen. Indien uw praktijk veel verschillende medewerkers in dienst heeft, is het eenvoudiger om tabel 3.2 in te vullen.

Vraag 15: Mijn praktijk is onderdeel van een kostenmaatschap. De kosten voor personeel, huur en inkoop worden gedeeld, maar de patiënten staan op naam en inkomsten per praktijk. Hoe dien ik de personeelskosten (in tabblad 3) in te vullen?

Alleen het deel van de kosten dat betrekking heeft op uw praktijk dient te worden ingevuld. Als het een lange lijst met medewerkers betreft is het aan te raden om tabel 3.2 in te vullen (zie vraag 14).

Stel dat is afgesproken dat uw praktijk 25% van de personeelskosten van de maatschap betaalt, en de maatschap 9 FTE doktersassistenten in dienst heeft, dan kunt u in tabel 3.2 bij “Doktersassistent” dus 25% van 9 fte (dus 2,25 FTE) en 25% van de personeelskosten invullen.

Vraag 17: Tellen achterwachtdiensten mee als ingedeelde ANW-diensten?

Nee, ANW-diensturen zijn exclusief achterwachtdiensten.

Vraag 18: waar moet ik mijn privékosten ten behoeve van de praktijk invullen?

U kunt de privékosten ten behoeve van de praktijk invullen op tabblad 5 in tabel 5.1.2.

Vraag 20: Ik heb in 2022 één keer iemand ingehuurd voor één dag. Hoe dien ik dit in te vullen in tabblad 3 (inzet personeel)?

  • Als dit een huisarts is mag u de inzet en kosten onder incidentele waarneming opnemen.
  • Als dit een andere functie is mag u de tijdbesteding en kosten onder overig personeel (inhuur) neerzetten.

Vraag 21: Ik kan niet achterhalen hoeveel uren stagiairs in 2022 exact hebben gewerkt. Dit houden wij namelijk niet bij. Wat moet ik dan invullen in tabblad 3 (inzet personeel)?

Indien u deze uren niet kunt achterhalen, vragen wij u om het aantal uren op basis van een inschatting in te vullen.

Vraag 22: Welke typen 'overige personeelskosten' zijn er?

Onder andere: nascholingskosten, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, reiskosten.

Vraag 23: Klopt het dat de optelling van tabel 3.3.1 niet goed werkt?

Ja, in sommige templates is dit het geval. Zodra u uw template terugstuurt naar uw accountmanager voor vragen en/of controles, wordt dit gecorrigeerd.

Vragen?

Mocht u vragen hebben die hier niet in de Q&A staan,
kunt u altijd contact opnemen.

Contact